สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. นางสาวมณีรัตน์  ภาเภา
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 1. นางสาวปิยภรณ์  กล่ำเงิน
2. นางสาวภัทรธิดา  โคตรพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 1. นางสาวนัดจพร  บุญโย
2. นางสาวสุพรรษา  วรรณแก้ว
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงญาณี  ไชยพันธ์
 
1. นางเอมอร  สำราญ