สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสิริโชค  พาลุน
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.18 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายสรเดช  ภาเภา
2. เด็กชายอนุชิต  วงศ์เจริญ
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล