สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นางสาวฐิติมา  โพธิ์แสน
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. นางสาวมณีรัตน์  ภาเภา
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 1. นางสาวปิยภรณ์  กล่ำเงิน
2. นางสาวภัทรธิดา  โคตรพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนาถ  ดอกประทุม
2. เด็กชายปริญญา  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายสุนทร  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวมุธิตา  ผิวสว่าง
2. นางสาวสุพรรณษา  วรรณแก้ว
3. นางสาวเบญมาศ  วงค์ภักดี
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสิริโชค  พาลุน
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภาเภา
3. เด็กชายสุนทร  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังขาว
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงเจนอักษร  ไชนาวงษ์
 
1. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพันธ์
3. เด็กชายนิรุต  จังอินทร์
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.18 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายสรเดช  ภาเภา
2. เด็กชายอนุชิต  วงศ์เจริญ
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายภีรศักดิ์  สมบัติวงศ์
2. เด็กชายสหภาพ  เกษรชื่น
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายชาคริต  มาต๊ะ
2. เด็กชายสุรสีห์  ภาเภา
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงค์พิมพ์
2. เด็กหญิงจิตริน  จีนเมือง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พินัยรัมย์
4. เด็กหญิงภัณฑิภา  สุฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริประภา  อยู่รอย
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงปัณณพร  จังอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลิศ
4. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงศ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังขาว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุนันทรา  ชูใส
4. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
5. เด็กหญิงเจนอักษร  ไชนาวงษ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตชา  วิเศษชาติ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศรา  เชิดนาม
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  พุฒเส็ง
 
1. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรุตม์ชัย  สีบัว
2. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ่งดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโย
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
2. นางสาวมุธิตา  ผิวสว่าง
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กชายคุณากร  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำมูล
4. เด็กชายธนศักดิ์  จังอินทร์
5. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา  พาลุน
7. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
8. เด็กชายสิทธิโชค  ภูมิสุข
9. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
10. เด็กหญิงสุพรรณ  สุกใส
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 1. นางสาวนัดจพร  บุญโย
2. นางสาวสุพรรษา  วรรณแก้ว
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวมณีรัตน์  ภาเภา
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญกร  วิเศษชาติ
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำด้วง
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. นางสาวประทุมรัตน์  ไชยพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักรกฤษ  สุขเต็ม
2. นายณัฐวุฒิ  สุภาวหา
3. นายภาสกร  สงค์พิมพ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
2. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วิเศษชาติ
3. นายจตุพล  สังขาว
4. นางสาวภัทรธิดา  โคตรพันธ์
5. เด็กชายภูมินทร์  อุ่นคำ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  ไชยพันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
3. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศรา  เชิดนาม
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงอพิชยา  ปรารถนา
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวนันฐิกา  จันทร
3. เด็กหญิงบุษบา  เพียลุน
4. นางสาวประทุมรัตน์  ไชยพันธ์
5. เด็กหญิงพรนภา  ไชยพันธ์
6. นางสาวมณีรัตน์  ภาเภา
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เคนประคอง
8. เด็กหญิงศิริพร  พวงอำพัน
9. นางสาวเกศราภรณ์  ศรียันต์
10. นางสาวเบญจมาศ  วงค์ภักดี
 
1. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
2. นายอัมพร  เกษกุล
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
4. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
5. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นางสาวนัดจพร  บุญโย
2. นางสาวปิยภรณ์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  อาจธานี
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตึกห่อ
3. เด็กชายปิยนัฐ  นางาม
4. เด็กชายรอยคีน  แพทย์นาดี
5. เด็กชายอมรเทพ  สุริเทพ
6. เด็กชายอลงกรณ์  ภาลุน
 
1. นางรตพร  พลเยี่ยม
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายณัธวุฒิ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนทัต  มีช้าง
3. เด็กชายธรนินทร์  ใยเม้า
4. เด็กชายพลภักร์  บัวจูม
5. เด็กชายลิขิต  ดอกพอง
6. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
 
1. นายศุภกฤต  แก้วใสย์
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
3. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุนันทรา  ชูใส
3. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปิยภรณ์  กล่ำเงิน
2. นางสาวพิมลพรรณ  สงค์พิมพ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เคนประคอง
2. เด็กหญิงอัญชนา  แท่งทอง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  พุฒเส็ง
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. นางสาวกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวเกศราภรณ์  ศรียันต์
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงอพิชยา  ปรารถนา
3. เด็กหญิงเลิศศิริอร  ไชนาวงษ์
 
1. นางวันทนา  สมภาค
2. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญกร  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงวรรณา  อยู่รอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 1. เด็กชายภูมินทร์  อุ่นคำ
2. เด็กชายสุรสีห์  ภาเภา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
2. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
52 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเอมอร  สำราญ
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชุติวัต  ภาเภา
2. เด็กชายถนัดกิจ  พูลสระคู
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วงค์ภักดี
 
1. นางเอมอร  สำราญ
2. นางวันทนา  สมภาค
 
54 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมื่นสีพรม
2. เด็กชายธนภัทร  นามหนองอ้อ
3. เด็กหญิงอารียา  ลาภูตะมะ
 
1. นางเอมอร  สำราญ
2. นางวันทนา  สมภาค
 
55 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงญาณี  ไชยพันธ์
 
1. นางเอมอร  สำราญ
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายประสิทธิ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพิทยา  ภาเภา
3. เด็กชายสุริยา  จังอินทร์
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
57 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ยงกุล
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  สงค์พิมพ์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายอภิชัย  ปรึกทอง
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายบุญสฤษดิ์  วันดี
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  สาวสุทธิ์
2. เด็กชายวิชญะ  วงษ์เจริญ
3. เด็กชายสุเมธ  มูลฑา
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวุฒ  วังกุล
2. เด็กชายพลภักร์  บัวจูม
3. เด็กชายลิขิต  ดอกพอง
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฐิระศักดิ์  บุญพรม
2. เด็กชายธนศักดิ์  จังอินทร์
3. เด็กชายปรัชญากร  ศรียันต์
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายชนะชัย  ยงกุล
2. เด็กชายสมบัติ  ศรีจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ภาเภา
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนทัต  มีช้าง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวเขียว
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นางวันทนา  สมภาค