สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุดรอด
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายณรงค์  สาระพล
2. นายเกริกชัย  นาคนวล
 
1. นายสำราญ  วงศ์จอม
2. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 16 1. เด็กชายชาญชัย  กระสังข์
2. เด็กชายธวัชชัย  ฉิมบุญ
 
1. นายสำราญ  วงศ์จอม
2. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ  จันทร์แก้ว
 
1. นางวรรณพร  พุฒเส็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร
 
1. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงจิรนุช  แสนจักร
 
1. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  วันโสภา
 
1. นายรังสรรค์  พิมาลัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปภาวี  จารุวงค์
 
1. นายรังสรรค์  พิมาลัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุดรอด
 
1. นายรังสรรค์  พิมาลัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุดรอด
2. เด็กหญิงอรอุมา  เข็มทอง
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
2. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงชมพู่  ภูทองโปร่ง
 
1. นายรังสรรค์  พิมาลัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรพร  กระสังข์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกษสุนี  ธุระพันธ์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงเมธินี  ตาลหอม
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูโตนนา
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงชมพู่  ภูทองโปร่ง
3. เด็กหญิงธนิชา  วงษ์ภักดี
4. เด็กชายธนโชติ  วิเศษชาติ
5. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
6. เด็กหญิงธีรตา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงนราวัลย์  บริพัฒน์
8. นางสาวนัฐกานต์  ปิยะมาศ
9. เด็กหญิงนิธิพร  สุดรอด
10. เด็กหญิงปณิดา  วิเศษชาติ
11. เด็กชายปภาวี  จารุวงค์
12. เด็กหญิงพงษ์พันธ์  วันโสภา
13. เด็กหญิงวรรณพร  วันโสภา
14. นางสาววัชราภรณ์  วงษ์ภักดี
15. เด็กหญิงวิภาดา  ตรีอรุณรักษ์
16. เด็กชายวีรพล  คำบุดดา
17. เด็กชายศรายุทธ  มั่งมี
18. เด็กหญิงสาวิตรี  สาระพล
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสังข์สี
20. เด็กชายอติชาต  หมายใจชู
21. เด็กหญิงอทิตยา  มาหมื่น
22. เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองเมธีวงค์
23. เด็กหญิงอรอุมา  เข็มทอง
24. เด็กหญิงอำพาพร  วงษ์ภักดี
25. เด็กชายเกริกชัย  นาคนวล
26. เด็กหญิงเกษสุนี  ธุระพันธ์
27. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  คุณความดี
28. นางสาวเมธินี  ตาลหอม
29. เด็กชายเอกรินทร์  โสภาวัน
30. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
3. นางปาริชาติ  หลักเพชร
4. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
5. นายธนาชัย  การะเกษ
6. นางสาวศิริพร  หาดคำ
7. นายอรุณรัตน์  แย้มยิ้ม
8. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาเพา
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  โสภากุล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
2. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกรวิช  โคตรสาลี
2. เด็กชายภาสกร  สมบัติวงษ์
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกริกชัย  นาคนวล
2. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. นางสาวพัชริดา  พุฒเส็ง
2. นางสาวยุพดี  ภาเพา
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ลอนตรง
2. เด็กหญิงสืบสกุล  วิเศษชาติ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายณัชพล  กระสังข์
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์พอง
3. เด็กชายเพิ่มพล  วงษ์ภักดี
 
1. นายอรุณรัตน์  แย้มยิ้ม
2. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายพงษ์พันธ์  อินทะสอน
2. นางสาววัชราภรณ์  วงษ์ภักดี
3. นายสุนทร  วิเศษชาติ
 
1. นายอรุณรัตน์  แย้มยิ้ม
2. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อู่อ้น
2. นางสาวสุภัสสรา  วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงเมธินี  ตาลหอม
 
1. นางลำไพร  เศษคง
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานดามณี  เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญเล่ย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูโตนนา
 
1. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
2. นางลำไพร  เศษคง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐยา  แก้วแสน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  นันตา
3. เด็กหญิงสุนิสา  วันโสภา
 
1. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
2. นางลำไพร  เศษคง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. นางสาวยุพดี  พาเภา
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์ภักดี
3. นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางลำไพร  เศษคง
2. นางอำไพ  วงศ์จันทร์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานดามณี  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงทัศพร  จันทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุดดาวงษ์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
2. นางลำไพร  เศษคง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.16 ทอง 8 1. เด็กชายวงศ์ทอง  วงภักดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  ตรีอรุณรักษ์
3. เด็กหญิงเกษสุณี  ธุระพันธ์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
2. นางลำไพร  เศษคง
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุจิตรา  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงอริสา  มานะ
3. เด็กหญิงอินทุอร  พรมศรีโคตร
 
1. นายชินวร  ชูกำแพง
2. นางอำพร  กิตติจิรอนันชัย
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสังข์สี
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กำแพงนิล
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงวงตะวัน  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายอดิเทพ  นามภักดี
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
2. นางลำไพร  เศษคง