สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาเพา
2. เด็กชายชนะเดช  เข็มทอง
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ   วงภักดี
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงอำพาพร  วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงษ์ภักดี
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายภาสกร  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
2. นายสำราญ  วงศ์จอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายธนโชติ  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงณิชา  ริศนาเคน
2. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
2. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงชนิกันต์  ขาวสะอาด
 
1. นายชินวร  ชูกำแพง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายมนัญชัย  พรรคพล
 
1. นายรังสรรค์  พิมาลัย
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทนทอง
2. เด็กหญิงจินตนา  กระสังข์
3. เด็กชายสินชัย  นาคนวล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์ภักดี
2. นางวรรณพร  พุฒเส็ง