สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสืบสกุล  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. นางสาวพัชริดา  พุฒเส็ง
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.53 ทองแดง 21 1. เด็กชายกรวิทย์  โคตรสาลี
2. เด็กชายทวันราช  แขกศิริ
 
1. นายสำราญ  วงศ์จอม
2. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ   วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 80 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หงษ์ทอง
 
1. นางวรรณพร  พุฒเส็ง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปิยะศิริกุล
2. เด็กหญิงพันธชล  สีมา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  กระสังข์
 
1. นายชินวร  ชูกำแพง
2. นางอำพร  กิตติจิรอนันชัย