สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรพร  กระสังข์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกษสุนี  ธุระพันธ์
 
1. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงเมธินี  ตาลหอม
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูโตนนา
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงชมพู่  ภูทองโปร่ง
3. เด็กหญิงธนิชา  วงษ์ภักดี
4. เด็กชายธนโชติ  วิเศษชาติ
5. นางสาวธัญชนก  วงษ์ภักดี
6. เด็กหญิงธีรตา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงนราวัลย์  บริพัฒน์
8. นางสาวนัฐกานต์  ปิยะมาศ
9. เด็กหญิงนิธิพร  สุดรอด
10. เด็กหญิงปณิดา  วิเศษชาติ
11. เด็กชายปภาวี  จารุวงค์
12. เด็กหญิงพงษ์พันธ์  วันโสภา
13. เด็กหญิงวรรณพร  วันโสภา
14. นางสาววัชราภรณ์  วงษ์ภักดี
15. เด็กหญิงวิภาดา  ตรีอรุณรักษ์
16. เด็กชายวีรพล  คำบุดดา
17. เด็กชายศรายุทธ  มั่งมี
18. เด็กหญิงสาวิตรี  สาระพล
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสังข์สี
20. เด็กชายอติชาต  หมายใจชู
21. เด็กหญิงอทิตยา  มาหมื่น
22. เด็กชายอธิวัฒน์  เรืองเมธีวงค์
23. เด็กหญิงอรอุมา  เข็มทอง
24. เด็กหญิงอำพาพร  วงษ์ภักดี
25. เด็กชายเกริกชัย  นาคนวล
26. เด็กหญิงเกษสุนี  ธุระพันธ์
27. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  คุณความดี
28. นางสาวเมธินี  ตาลหอม
29. เด็กชายเอกรินทร์  โสภาวัน
30. นายไตรราช  แขกศิริ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
3. นางปาริชาติ  หลักเพชร
4. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
5. นายธนาชัย  การะเกษ
6. นางสาวศิริพร  หาดคำ
7. นายอรุณรัตน์  แย้มยิ้ม
8. นางสาวโยทะกา  บัวจูม