สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายธนพนธ์   ธรรมดา
2. เด็กหญิงธนัชพร  เมาลี
 
1. นางพิศมัย  โสภากุล
2. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 27 1. เด็กชายเสกวิทย์  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงศิริรุ่งเรือง  กิตติชัยมงคล
2. เด็กชายอณัฐพงศ์  พลคำ
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
2. นางพิศมัย  โสภากุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ไชยภา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  แพทย์มด
 
1. นางพิศมัย  โสภากุล
2. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวกลาง
2. เด็กหญิงปนิดา  นิลโรภาส
3. เด็กหญิงสุเมธตา  ยงกุล
 
1. นางสาวลดา  ปริญ
2. นางสาวสุพรรษา  บุญเลิศ
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวกลาง
 
1. นางสาวลดา  ปริญ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายชาลี  อุ่นละม้าย
 
1. นายยรรยง  รักษาวงศ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายเสกวิทย์  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายจิระพงศ์  พลคำ
2. เด็กชายสณัฏฐนันท์  ยงกุล
3. เด็กชายเสกวิทย์  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสมัย  รักษาวงศ์
2. นางพิศมัย  โสภากุล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  ผิวงาม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  มั่นป้อม
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
2. นางสาวทานตะวัน  จอมเกาะ