สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงดวงนภา  ศิรินัย
 
1. นางสมัย  รักษาวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายภูมิกรณ์  โสภากุล
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนัชพร  เมาลี
2. เด็กหญิงประภัสสวรรณ  อุ่นละม้าย
3. เด็กหญิงพัชรมัย  โมกขรัตน์
4. เด็กหญิงมลธิฌา  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แพทย์มด
 
1. นายยรรยง  รักษาวงศ์
2. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงปนัดดา  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายจิระพงศ์  พลคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  สาสังข์
3. เด็กชายธนพนธ์  ธรรมดา
4. เด็กชายพงษธร  ทองศักดิ์
5. เด็กชายภูมิกรณ์  โสภากุล
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  กองแก้ว
 
1. นายนิรันต์  สาสังข์
2. นางสาวสังข์วาลย์  พรหมชาติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป  ผลวาวแวว
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูวงษ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญเลิศ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  โสภากุล
2. เด็กชายอภิชนันท์  บุญยอ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูวงษ์
 
1. นางสาวลดา  ปริญ
2. นางสาวสุพรรษา  บุญเลิศ