สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
 
1. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
 
1. นางสาวปนัดดา  พวงอก
2. นางสาวทองใส  ยอดนิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
3. เด็กชายศักรินทร์  พรมลิ
 
1. นางสาวทองใส  ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร  พงษาปาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  หอมวัน
2. เด็กชายสุเมธ  ทาสี
 
1. นางสาวทองใส  ยอดนิล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพินธุสร  อิทธิ
2. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
4. เด็กหญิงสุพิณญา  นิลศรี
5. เด็กหญิงสุมาลี  วรครุฑ
 
1. นายนิรันดร์  สุพรรณ์
2. นายทองปัญญา  โนนสูง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 26 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงสมเกียรติ  กองปัด
 
1. นางสาววิจิตร  พงษาปาน
2. นางสาวทองใส  ยอดนิล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายชนกชนม์  คำจันทร์
 
1. นางสุรีรัตน์  สีหะวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
3. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
4. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
5. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  จันทร์เทศ
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
8. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
9. เด็กชายศัักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
10. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
11. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
12. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นายทองตัน  อินธิปัญญา
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10   1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
19 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
 
1. นายนิรันดร์   สุพรรณ์
2. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษี
3. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
 
1. นางเบญจมาพร  วงศ์ภักดี
2. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนลินี  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ไมรา
 
1. นางจิราวรรณ  เลขลบ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กงทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัชรพงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหลือสำราญ
 
1. นางจิราวรรณ  เลขลบ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.66 ทอง 6 1. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณา  ศรีษาวงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาจำรัส
 
1. นางเบญจมาพร  วงศ์ภักดี
2. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายณฐกร  ขันติวงษ์
2. เด็กชายนราธิป  สารกุล
3. เด็กหญิงพีรดา  จันทรเสนา
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
2. นางจันทร์  จานสิบสี
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ไชยพุฒ
3. เด็กหญิงวิภาวี  พรรัมย์
 
1. นางจันทร์  จานสิบสี
2. นางนวนันท์  ธรรมจรรยา