สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษี
2. เด็กหญิงณภาพร  หนองหงอก
3. เด็กหญิงภัททิยา  นาโนน
 
1. นางสาวปนัดดา  พวงอก
2. นางสาวทองใส  ยอดนิล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยมัย  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันติวงศ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาจำรัส
 
1. นางสาววิจิตร  พงษาปาน
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 47 1. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงษ์
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันท์เทศ
 
1. นายนิรันดร์  สุพรรณ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กชายนฤภัททร์  มะเดื่อ
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทะเสน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  บุดแสนดี
 
1. นางเบญจมาพร  วงศ์ภักดี
2. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงศิรินภา  แจ้งสว่าง
 
1. นางจันทร์  จานสิบสี
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงวิภาวี  พรรัมย์
 
1. นางนวนันท์  ธรรมจรรยา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีชารัตน์
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม