สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษี
2. เด็กหญิงภัททิยา  นาโนน
 
1. นางสาวสุดใจ  ถาวร
2. นางจิราพร  สุวะโสภา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
3. เด็กหญิงธันยมัย  ชูกำแพง
 
1. นายทองตัน  อินธิปัญญา
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธันยมัย  ชูกำแพง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาจำรัส
 
1. นางสาวทองใส  ยอดนิล
2. นางสาวปนัดดา  พวงอก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันติวงค์
 
1. นายนิรันดร์  สุพรรณ์