สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  แก่นที
2. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คูคำ
4. เด็กหญิงวรรณธิชา  สีเสน
5. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก่นที
2. เด็กชายธนานันท์  แก้วใส
3. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แหวนหล่อ
5. เด็กหญิงวรรณธิชา  สีเสน
6. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
7. เด็กหญิงสวรรณยา  รัตนวัน
8. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คูคำ
10. เด็กหญิงไข่มุก  แหวนหล่อ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
2. นายสาตรสุข  ทรงพระ
3. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายตรัยรัตน์  สุนทรธรรม
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
 
1. นายมนตรี  หลักหาญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายจักรพรรณ์  กตะศิลา
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์งาม
2. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
3. เด็กหญิงไข่มุก  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายคเณศ  ไพรวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  แหวนหล่อ
3. เด็กชายวีรชัย  ชมภู
 
1. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ
2. นายสุเทพ   สุนทร
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แหวนหล่อ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายชโลธร  ยิ่งยงค์
2. เด็กชายนัตพงษ์  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงสุปลายคณา  สมัครศรี
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายปฏิภาณ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพรพิชชา  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงภัทลดา  สีเสน
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นายวาท  ทรงอาจ