สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุชานรี  ศรีสมุทร
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 36 1. เด็กหญิงภาวินี  มายา
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คูคำ
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรินยากร  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงอนัญญา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนหล่อ
5. เด็กหญิงเหมย  เรียบจ้อก้อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายธนานันท์  แก้วใส
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 36 1. เด็กชายเพ็ญนภา  คูคำ
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงภาวินี  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงวราลี  คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แหวนหล่อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงกริษฐา  แหวนหล่อ
 
1. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 44 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื้อยจันทึก
 
1. นายสุเทพ   สุนทร