สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุชานรี  ศรีสมุทร
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 36 1. เด็กหญิงภาวินี  มายา
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจันทิมา  หนองโน
2. เด็กหญิงพัชฎา  มายา
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
2. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คูคำ
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงจันทิมา  หนองโน
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พันธ์งาม
3. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มณี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สายเสมา
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
2. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรินยากร  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงอนัญญา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนหล่อ
5. เด็กหญิงเหมย  เรียบจ้อก้อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  แก่นที
2. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คูคำ
4. เด็กหญิงวรรณธิชา  สีเสน
5. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก่นที
2. เด็กชายธนานันท์  แก้วใส
3. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แหวนหล่อ
5. เด็กหญิงวรรณธิชา  สีเสน
6. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
7. เด็กหญิงสวรรณยา  รัตนวัน
8. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คูคำ
10. เด็กหญิงไข่มุก  แหวนหล่อ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
2. นายสาตรสุข  ทรงพระ
3. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายตรัยรัตน์  สุนทรธรรม
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
 
1. นายมนตรี  หลักหาญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายธนานันท์  แก้วใส
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 1. เด็กชายทศพร  แหวนหล่อ
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 36 1. เด็กชายเพ็ญนภา  คูคำ
 
1. นายสุเทพ  สุนทร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายจักรพรรณ์  กตะศิลา
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงปนิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพัชฎา  มายา
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 1. เด็กชายธนดล  สีเสน
2. เด็กชายธนดล  แหวนหล่อ
3. เด็กชายธนพล  แหวนหล่อ
4. เด็กชายรพีภัทร  แหวนหล่อ
5. เด็กชายรัฐนันท์  แหวนหล่อ
6. เด็กชายสิริไชย  ไชยนอก
 
1. นายเทพ  ไชยเสนา
2. นายวาท  ทรงอาจ
3. นายสาตรสุข  ทรงพระ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงภาวินี  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงวราลี  คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แหวนหล่อ
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธ์งาม
2. เด็กชายเจตริน  คำกุณา
3. เด็กหญิงไข่มุก  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงกริษฐา  แหวนหล่อ
 
1. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายคเณศ  ไพรวรรณ
2. เด็กชายวงศกร  แหวนหล่อ
3. เด็กชายวีรชัย  ชมภู
 
1. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ
2. นายสุเทพ   สุนทร
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายวธิดา  ภูเหมือนบุตร
 
1. นางประสิทธิ์  แหวนหล่อ
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัตพงษ์  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพรนัชชา  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื้อยจันทึก
 
1. นางสิริลักขณ์  วรรณวงษ์
2. นายวาท  ทรงอาจ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 44 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื้อยจันทึก
 
1. นายสุเทพ   สุนทร
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรนัชชา  แหวนหล่อ
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายชโลธร  ยิ่งยงค์
2. เด็กชายนัตพงษ์  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงสุปลายคณา  สมัครศรี
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายปฏิภาณ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงพรพิชชา  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงภัทลดา  สีเสน
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นายวาท  ทรงอาจ