สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ้งสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  หีบแก้ว
 
1. นางศิริพร  พาลี
2. นางสาวมณ๊รัตน์  บุญชู
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยวรรณ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดอนอาจเอน
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชำนิเชิงค้า
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุญพัฒน์
2. เด็กชายชินภัทร  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เทวา
 
1. นายประสิทธิ์  จิตโคตร
2. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ษาพล
3. เด็กหญิงพิยดา  หอมหวล
 
1. นายประสิทธิ์  จิตโคตร
2. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา