สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพิมนิพา  ชิดเชื้อ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล
 
1. นายทรงพล  สำนัก
2. นางสาวนวพร  ชุมจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงพิมนิพา  ชิดเชื้อ
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดอนอาจเอน
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยา  สระภู
 
1. นางศิริพร  พาลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นางศิริพร  พาลี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง
 
1. นางศิริพร  พาลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 27 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญพัฒน์
 
1. นางศิริพร  พาลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ้งสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  หีบแก้ว
 
1. นางศิริพร  พาลี
2. นางสาวมณ๊รัตน์  บุญชู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงธิดา  พวษ์วิเศษ
2. เด็กหญิงนารี  พวษ์วิเศษ
 
1. นางศิริพร  พาลี
2. นางสาวมณ๊รัตน์  บุญชู
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยวรรณ์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดอนอาจเอน
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชำนิเชิงค้า
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 28 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นายทรงพล  สำนัก
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ษาพล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุญพัฒน์
2. เด็กชายชินภัทร  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เทวา
 
1. นายประสิทธิ์  จิตโคตร
2. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ษาพล
3. เด็กหญิงพิยดา  หอมหวล
 
1. นายประสิทธิ์  จิตโคตร
2. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ษาพล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  มังคลา