สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงด.ญ.จิราวรรณ  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  คำแปน
3. เด็กหญิงเกษมณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสมภาร  ลุนภูงา
2. นางสาวประสาทพร  อุ่นคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายวิทวัฒน์  บุตตราช
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ราชรักษา
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นายบุญแปลง  นาทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 22 1. เด็กหญิงสุมิตา  ท้าวสิงห์
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กชายธนบดี  ดาวศรี
 
1. นางสาวศุภิสรา  โคษา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามล้วน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บัวพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรเดช  วงค์ษา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศรัทธาธรรม
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นางธัญยพร  หงษ์งาม