สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงกชกร  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงจินตนา  คุณขจรไกล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ระวังชนม์
4. เด็กหญิงสุมิตา  ท้าวสิงห์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สารพันธ์
 
1. นางบุญชิต  พวงคำ
2. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คุณขจรไกล
2. เด็กชายนวพล  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัญญา
4. เด็กหญิงสุจิราพร  แข็งชัย
5. เด็กหญิงเกษมณี  ดวงจันทร์
 
1. นางบุญชิต  พวงคำ
2. นางสาวศุภิสรา  โคษา