สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ราชรักษา
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงด.ญ.จิราวรรณ  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  คำแปน
3. เด็กหญิงเกษมณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสมภาร  ลุนภูงา
2. นางสาวประสาทพร  อุ่นคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.52 ทองแดง 25 1. เด็กชายณรินทร  พรหมทัต
2. เด็กชายสุเมธ  หมอยาเก่า
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.4 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญหวาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวพร
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นายนันทะกิด  แก้วดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายวิทวัฒน์  บุตตราช
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ราชรักษา
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นายบุญแปลง  นาทา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงกชกร  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงจินตนา  คุณขจรไกล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ระวังชนม์
4. เด็กหญิงสุมิตา  ท้าวสิงห์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สารพันธ์
 
1. นางบุญชิต  พวงคำ
2. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คุณขจรไกล
2. เด็กชายนวพล  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัญญา
4. เด็กหญิงสุจิราพร  แข็งชัย
5. เด็กหญิงเกษมณี  ดวงจันทร์
 
1. นางบุญชิต  พวงคำ
2. นางสาวศุภิสรา  โคษา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกติกา  พระทน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ยงท้วม
3. เด็กหญิงกันตนา  ขันทอง
4. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมชาติ
5. เด็กหญิงจริญญา  โสภา
6. เด็กหญิงจินตนา  คุณขจรไกล
7. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรอุบล
8. เด็กหญิงรวิสรา  วงค์ษา
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวอ่อน
10. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ราชรักษา
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ประยงค์หอม
12. เด็กหญิงสมฤทัย  วิยาสิงห์
13. เด็กหญิงสาธิตา  บุตรดี
14. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็งธรรม
15. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นายบุญแปลง  นาทา
2. นางบุญชิต  พวงคำ
3. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
4. นางสาวศุภิสรา  โคษา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 22 1. เด็กหญิงสุมิตา  ท้าวสิงห์
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กชายธนบดี  ดาวศรี
 
1. นางสาวศุภิสรา  โคษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามล้วน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บัวพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วินทะไชย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บัวพันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรเดช  วงค์ษา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศรัทธาธรรม
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นางธัญยพร  หงษ์งาม
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกติกา  พระทน
2. เด็กหญิงชนาภา  การะเกด
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นางสมภาร  ลุนภูงา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมัญญา
2. เด็กหญิงสุจิราพร  แข็งชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขจันทร์
 
1. นางสาวศุภิสรา  โคษา
2. นางธันยพร  หงษ์งาม