สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายณัฐชรัตน์  งามศรีเจริญ
2. เด็กชายพัชรศักดิ์  กรเกษมสันต์
3. เด็กหญิงแพทริญา  วงษ์บา
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายณัฐชรัตน์  งามศรีเจริญ
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา    วิจันทร์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์   ขันธ์พันธ์
 
1. นางนิธิกานต์  นนทศิลา
2. นางปุณณิศา  ยองรัตน์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายธีรราช   ทองปัญญา
2. เด็กชายวีระศักดิ์    นาครินทร์
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   ผมคำ
 
1. นายเพชร  ผามณี