สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายเทิดเกียรติ   แก้วจันทร์
 
1. นางปุณณิศา  ยองรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทองปัญญา
 
1. นางปุณณิศา  ยองรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขตเขว้า
 
1. นางนิธิกานต์  นนทศิลา
2. นายนนทวัชร์  นนทศิลา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงกนกพร  เกษมศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา   ปากดี
3. เด็กชายธวัชชัย   ธรรมชาติ
4. เด็กชายปรมินทร์   จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงศิริกานต์ดา    วิจันทร์
6. เด็กหญิงสุธิตรา    ศิลาชัย
 
1. นายธีระศักดิ์  บุญใหญ่
2. นายนนทวัชร์  นนทศิลา
3. นายประเทศธีระวุฒิ  ครุธแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กชายธีรราช   ทองปัญญา
2. เด็กชายพันธะวา   ศิลาชัย
3. เด็กชายวีระศักดิ์   นาครินทร์
4. เด็กชายศักดิ์ชัย   ผมคำ
5. เด็กชายอภิวัฒน์   กาญจรัส
6. เด็กชายโสภณวิชญ์   ขันธ์พันธ์
 
1. นายเพชร  ผามณี
2. นายประเทศธีระวุฒิ  ครุธแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรพรม   ทองปัญญา
2. เด็กชายพันธะวา   ศิลาชัย
3. เด็กชายอภิวัฒน์   กาญจรัส
 
1. นายเพชร  ผามณี
2. นายประเทศธีระวุฒิ  ครุธแก้ว
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายณัฐชรัตน์  งามศรีเจริญ
2. เด็กชายพัชรศักดิ์  กรเกษมสันต์
3. เด็กหญิงแพทริญา  วงษ์บา
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายพัชรศักดิ์  กรเกษมสันต์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วงษ์บา
3. เด็กหญิงแพทริญา  วงษ์บา
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายณัฐชรัตน์  งามศรีเจริญ
 
1. นางปิ่นอนงค์  กระแสโสม
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา    วิจันทร์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์   ขันธ์พันธ์
 
1. นางนิธิกานต์  นนทศิลา
2. นางปุณณิศา  ยองรัตน์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายธีรราช   ทองปัญญา
2. เด็กชายวีระศักดิ์    นาครินทร์
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   ผมคำ
 
1. นายเพชร  ผามณี