สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.75 ทอง 25 1. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงค์
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
2. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
 
1. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
6. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชสกุล
2. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
3. นายสุรชัย  วันทรวง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
3. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
6. เด็กชายทศพร  ใจดี
7. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
8. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
9. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
10. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
11. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
12. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
13. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
14. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
15. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นายสุรชัย  วันทรง
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นางสันติภาวี  พาลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนสิษฎ์  ทนทาน
2. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
3. เด็กหญิงฐิติยา  บุญทูล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
5. เด็กชายทศพร  ใจดี
6. เด็กชายทศพร  ลุนพงษ์
7. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
8. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
9. เด็กหญิงปภัสสร  ไชแสง
10. เด็กหญิงพวงนภา  แข็งสง่า
11. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
3. นางวณิชยา  บุรุษ
4. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์