สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายคฑาวุธ  เงาศรี
2. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์