สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชิตชัย  โปร่งจิต
2. เด็กชายศักดิ์พล  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรียงยศ
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นายกรกวิน  กุลชาติ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
 
1. นายนิตยา  ถาวร
2. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย