สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  อุ่นอก
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โปร่งจิตร
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงกรกนก  ชินบุุตร
2. เด็กชายชินกฤต  สมจิตร
3. เด็กชายธนากร  อุ่นอก
4. เด็กชายภีรพัฒน์  จังอินทร์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เกลี้ยงไทยสงค์
6. เด็กชายวัชรินทร์  สังทองกูล
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นายสากล  ศรีโสดาพล
3. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชิตชัย  โปร่งจิต
2. เด็กชายศักดิ์พล  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรียงยศ
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นายกรกวิน  กุลชาติ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
 
1. นายนิตยา  ถาวร
2. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
3. เด็กชายอภิสิทธ์  วงศ์ประพันธ์
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กชายวีระวุฒน์  ละมุน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
3. เด็กชายเมธพล  จันทำ
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ถาวร