สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิศมร
2. เด็กชายธีรภัทร  รักถนอม
3. เด็กหญิงปาลิตา  จำปาขาว
4. เด็กหญิงศิริวิภา  สาลี
5. เด็กชายอธิชา  บำขุนทด
 
1. นายบวรวิช  เลขลบธนาทิพ
2. นางไกรษร  หล้าธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  แซ่ตั้ง
 
1. นางเกษร  พรมบุดดี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  สายลาม
2. เด็กชายนวพล  ชานนท์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมพร
 
1. นางขันติวรรณ  ไชยปัญญา
2. นายเขตชิน  อินตะนัย