สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงภัทราพร  อายุวงศ์
 
1. นางไกรษร  หล้าธรรม
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงนภัสสร  สายลาม
2. เด็กชายนวพล  ชานนท์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมพร
 
1. นางขันติวรรณ  ไชยปัญญา
2. นายเขตชิน  อินตะนัย