สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงภัทราพร  อายุวงศ์
 
1. นางไกรษร  หล้าธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิศมร
2. เด็กชายธีรภัทร  รักถนอม
3. เด็กหญิงปาลิตา  จำปาขาว
4. เด็กหญิงศิริวิภา  สาลี
5. เด็กชายอธิชา  บำขุนทด
 
1. นายบวรวิช  เลขลบธนาทิพ
2. นางไกรษร  หล้าธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัทมพร  อุ่นทรพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราวดี  ระสอน
3. เด็กหญิงพิยดา  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราพร  อายุวงศ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมโสภา
 
1. นางไกรษร  หล้าธรรม
2. นายบวรวิช  เลขลบธนาทิพ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  แซ่ตั้ง
 
1. นางเกษร  พรมบุดดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 45 1. เด็กชายอดิศวร  ธรรมรัตน์
 
1. นายสนิทพงษ์  พวงคำ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  สายลาม
2. เด็กชายนวพล  ชานนท์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมพร
 
1. นางขันติวรรณ  ไชยปัญญา
2. นายเขตชิน  อินตะนัย
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงนภัสสร  สายลาม
2. เด็กชายนวพล  ชานนท์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสมพร
 
1. นางขันติวรรณ  ไชยปัญญา
2. นายเขตชิน  อินตะนัย