สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพิชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางอัญจิดา  พรหมคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์เพ็ญ
 
1. นางบัวสอน   ดาแก้ว
2. นายอนันต์  ดาแก้ว
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายกาจพล  หล้าโท
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กหญิงวาสิตา  พิลาวัลย์
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
2. นางยุพรัตน์  พรหมทา
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายปวฤทธิ์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ