สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพิชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางอัญจิดา  พรหมคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์เพ็ญ
 
1. นางบัวสอน   ดาแก้ว
2. นายอนันต์  ดาแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมคุณ
 
1. นางอัญจิดา  พรหมคุณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์เพ็ญ
 
1. นางบัวสอน  ดาแก้ว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมคุณ
2. เด็กชายบูรพา  อยู่พ่วง
3. เด็กหญิงพิชชา  วงศ์คำจันทร์
4. เด็กชายภูวนาท  จันทร์โท
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีสมุทร
6. เด็กชายศุภกฤต  ชาญทองดี
 
1. นายอนันต์  ดาแก้ว
2. นายณรงค์  นิยมพันธ์
3. นางอัญจิดา  พรหมคุณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชญานี  คำหมาย
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงสุธากร  นนทะวงษ์
 
1. นางบัวสอน  ดาแก้ว
2. นายอนันต์  ดาแก้ว
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายปวฤิทธิ์  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายปันณวิชญ์  สุทธปัญญา
3. เด็กชายสิทธินันท์  พุทธา
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
2. นางยุพรัตน์  พรหมทา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายกาจพล  หล้าโท
2. เด็กชายพงศธร  จันทร
3. เด็กหญิงวาสิตา  พิลาวัลย์
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
2. นางยุพรัตน์  พรหมทา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายปวฤทธิ์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายอภิเดช  พวงสมบัติ
 
1. นายจำรูญ  พรหมทา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กชายกฤตเมธ  ใจจุลละ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  นาสารีย์
3. เด็กชายวิศนุ  คงสำราญ
 
1. นายอนันต์  ดาแก้ว
2. นางบัวสอน  ดาแก้ว