สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แสงทอง
 
1. นางฉัตรสุดา  ชัยเรียบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายธนวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางฉัตรสุดา  ชัยเรียบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กชายรัฐณภัทร์  สาบุตร
 
1. นายสุพจน์  สิงห์ทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันดำ
 
1. นายสุพจน์  สิงห์ทอง