สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายคณนาท  ใจนันตะ
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมมา
2. เด็กหญิงปัญจพร  สอนศรี
3. เด็กหญิงปาริตา  โคตรพันธ์
4. เด็กหญิงอุษามณี  เรืองสมบัติ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิสนธ์
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงโสรยา  ชารี
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงนันทิชา  ใยรักษ์
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทณา
 
1. นายอุดร  แขมคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายณัฐชัย  โนนใหญ่
2. เด็กหญิงเกษรศิริ  วังสันติ
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขันติวงค์
2. เด็กชายปริวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
2. นายนิกร  แท่นแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กิ่งวิชิต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นายอุดร  แขมคำ
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีโพนทอง
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุญชู
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายธนศักดิ์  พรมเภา
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฮุยพิทักษ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญฑล
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ออมชมพู
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ดาวช่วย
3. เด็กชายอภินาท  อินทริยะ
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายภาสนพล  ปัถพี
 
1. นายนิกร  แท่นแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  จันทะสาร
2. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ออมชมพู
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรพรม
3. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  ิอินทฤทธิ์
2. นายไพบูลย์   เหล็กดี
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางนางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นายอุดร  แขมคำ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภาพ  จันทศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์  วังชัย
3. เด็กชายโชคประเสริฐ์  สุวรรณศรี
 
1. นายนิกร  แท่นแก้ว
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธ์ทอน
2. เด็กชายธนกฤต  เครือมาศ
3. เด็กชายภูชิต  มะลิทสิงห์
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใยรักษ์
2. เด็กชายปฏิธาน  สุทธิสนธ์
3. เด็กชายมนตรี  จันทร์แสน
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  ศรีราตรี
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองพรม
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไท้โกสม
5. เด็กหญิงพิมพ์สุธิญารัตน์  ใยขันธ์
6. เด็กชายภาสนพล  ปัถพี
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางวัชรี  เหล็กดี
3. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สุทธสนธ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  พลดี
3. เด็กหญิงณัชชา  แขมคำ
4. เด็กหญิงนันทนา  ชมพูเพชร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรพรม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
3. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธนกาล  ใยอุ่น
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจีน
3. เด็กชายปริวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภาพ  ศรีอินทร์
2. เด็กชายนัทวุฒิ  กระสัง
3. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายการัณยภาส  ศรศรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทะศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใยแสง
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สนกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กอนินัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิชา  ใยรักษ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปด
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  บุญโต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทณา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ผมพันธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายคณนาท  ใจนันตะ
2. เด็กหญิงมาลินี  พรพรหม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานภักดี
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กอนินัย
3. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัณหารินทร์
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งใจ
 
1. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายมนสิช  บุญไทย
2. เด็กชายวัชรากร  ชาภักดี
3. เด็กชายศรัณยู  สุอิ้งทอง
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสำราญ  แขมคำ