สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ทอน
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงมาลินี  พรพรหม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญฑล
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นายอุดร  แขมคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรสุดา  โคตรพันธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงชินานันท์  มะเค็ง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ทอง
2. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
3. เด็กชายนพวิชญ์  ดาวช่วย
4. เด็กชายวนะภูมิ  ปลายชัยภูมิ
5. เด็กชายอภินาท  อินทริยะ
6. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
2. นางอัมพร  จอมเกาะ
3. นางองุ่น  โนนสูง
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายธนัส  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายปภังกร  ใยขันธ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองคำ
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
2. นางสำราญ  แขมคำ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เลขลบ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุสาหรัมย์
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ยิ่งยวด
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
2. นางสำราญ  แขมคำ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายโชคประเสริฐ  สุวรรณศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว