สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธีรชัย  ศรีรักษา
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.85 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายนทีทัศน์  ร่่มโพธิ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญจันทร์
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายณรงค์รักษ์  สอนศรี
2. เด็กชายอานันทภัทร  ศรศรี
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 52.4 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิ์สนธ์
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู