สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ทอน
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายคณนาท  ใจนันตะ
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงมาลินี  พรพรหม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญฑล
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธีรชัย  ศรีรักษา
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรสุดา  โคตรพันธ์
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.85 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายนทีทัศน์  ร่่มโพธิ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญจันทร์
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมมา
2. เด็กหญิงปัญจพร  สอนศรี
3. เด็กหญิงปาริตา  โคตรพันธ์
4. เด็กหญิงอุษามณี  เรืองสมบัติ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิสนธ์
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนินาถ  สุทธสนธิ์
2. เด็กหญิงณัชชา  แขมคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรพรม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
5. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นายอุดร  แขมคำ
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงโสรยา  ชารี
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงนันทิชา  ใยรักษ์
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทณา
 
1. นายอุดร  แขมคำ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายณัฐชัย  โนนใหญ่
2. เด็กหญิงเกษรศิริ  วังสันติ
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขันติวงค์
2. เด็กชายปริวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
2. นายนิกร  แท่นแก้ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กิ่งวิชิต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นายอุดร  แขมคำ
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายณรงค์รักษ์  สอนศรี
2. เด็กชายอานันทภัทร  ศรศรี
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นายอุดร  แขมคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 72 เงิน 42 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีรักษา
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีโพนทอง
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุญชู
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายธนศักดิ์  พรมเภา
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฮุยพิทักษ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุญฑล
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ออมชมพู
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ดาวช่วย
3. เด็กชายอภินาท  อินทริยะ
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
2. นางกิตติยา  โนนสูง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  สอิ้งทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บัวไข
3. เด็กชายเรวัตร  วิรุณพัฒน์
 
1. นายไพบุลย์  เหล็กดี
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายนิติกานต์  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายภาสนพล  ปัถพี
 
1. นายนิกร  แท่นแก้ว
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 52.4 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิ์สนธ์
 
1. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงพาขวัญ  มีชัย
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรสุดา  โคตรพันธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงชินานันท์  มะเค็ง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  จันทะสาร
2. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ทอง
2. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
3. เด็กชายนพวิชญ์  ดาวช่วย
4. เด็กชายวนะภูมิ  ปลายชัยภูมิ
5. เด็กชายอภินาท  อินทริยะ
6. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
2. นางอัมพร  จอมเกาะ
3. นางองุ่น  โนนสูง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ออมชมพู
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรพรม
3. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  ิอินทฤทธิ์
2. นายไพบูลย์   เหล็กดี
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นางนางวัชรี  เหล็กดี
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินษณุพงศ์  ศรีลำดวน
2. เด็กชายศิริวัตน์  บุญมี
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายตันติกร  มณีทอง
2. เด็กชายนที  ดาวช่วย
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นายอุดร  แขมคำ
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์รักษ์  สอนศรี
2. เด็กชายธนกฤต  เครือมาศ
3. เด็กชายปริวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กิ่งวิชิต
2. เด็กชายธนศักดิ์  พรมเภา
3. เด็กชายสราวุฒิ  เหลาภา
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายชุมพร  ตุ้มคำ
2. เด็กชายณัฐพล  อินทร์โน
3. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจีน
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภาพ  จันทศรี
2. เด็กชายอนุสรณ์  วังชัย
3. เด็กชายโชคประเสริฐ์  สุวรรณศรี
 
1. นายนิกร  แท่นแก้ว
2. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธ์ทอน
2. เด็กชายธนกฤต  เครือมาศ
3. เด็กชายภูชิต  มะลิทสิงห์
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใยรักษ์
2. เด็กชายปฏิธาน  สุทธิสนธ์
3. เด็กชายมนตรี  จันทร์แสน
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  ศรีราตรี
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองพรม
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไท้โกสม
5. เด็กหญิงพิมพ์สุธิญารัตน์  ใยขันธ์
6. เด็กชายภาสนพล  ปัถพี
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางวัชรี  เหล็กดี
3. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนินาถ  สุทธสนธ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  พลดี
3. เด็กหญิงณัชชา  แขมคำ
4. เด็กหญิงนันทนา  ชมพูเพชร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรพรม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  แขมคำ
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางอุบลวรรณ  เกษบุรมย์
3. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธนกาล  ใยอุ่น
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจีน
3. เด็กชายปริวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภาพ  ศรีอินทร์
2. เด็กชายนัทวุฒิ  กระสัง
3. นายศิริวัฒน์  บุญมี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายการัณยภาส  ศรศรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทะศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใยแสง
 
1. นางสุนิสา  มณีนิล
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สนกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กอนินัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิสนธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิชา  ใยรักษ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปด
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุรีพร  คำอ้วน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  บุญโต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทณา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ผมพันธ์
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายคณนาท  ใจนันตะ
2. เด็กหญิงมาลินี  พรพรหม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานภักดี
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสุนิสา  มณีนิล
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิมศรี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กอนินัย
3. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์
 
71 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงทับทิมแก้ว  งามล้วน
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
 
72 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายธนัส  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายปภังกร  ใยขันธ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองคำ
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
2. นางสำราญ  แขมคำ
 
73 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เลขลบ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุสาหรัมย์
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ยิ่งยวด
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
2. นางสำราญ  แขมคำ
 
74 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัณหารินทร์
 
1. นางสมศรี  อินตะนัย
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายโชคประเสริฐ  สุวรรณศรี
 
1. นางพวงทอง  แท่นแก้ว
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุฒิ  พึ่งใจ
 
1. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
77 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 27 1. เด็กชายชิตพล  โนนยาง
2. เด็กชายธนพร  ลูกอินทร์
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
78 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 21 1. เด็กชายมนสิช  บุญไทย
2. เด็กชายวัชรากร  ชาภักดี
3. เด็กชายศรัณยู  สุอิ้งทอง
 
1. นางวัชรี  เหล็กดี
2. นางสำราญ  แขมคำ