สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิษา  วงศ์รักษา
2. เด็กชายนนทชัย  อาจศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำใจ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางนัยนา  เชื้อดวงผุย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงญานิษา  วงศ์รักษา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุนา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำใจ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวน้ำฝน  อรรคบุตร
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายปฏิพน  ญาติกระโทก
2. เด็กหญิงพศิกา  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงมัญชรี  พงโนรี
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวน้ำฝน  อรรคบุตร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายชนาธิป  แสงแดง
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  สุภาพ
3. เด็กชายวิทวัตร  ผลาผล
 
1. นายอภิชาติ  นาห่อม
2. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน