สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ถะเกิงสุข
 
1. นายปราโมทย์  พรรณโรจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำอ้อ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นวนงาม
3. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  คล้ายก้าน
4. เด็กหญิงวิภากรณ์  บุญส่ง
5. เด็กหญิงศิรินันท์  เพชรดี
 
1. นายวิบูลย์  ศรีกุล
2. นายอุดมศักดิ์  โกกะพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ถะเกิงสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะ
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
2. นางฉลวยศรี  ศรีกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์บอน
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์บอน
 
1. นายปราโมทย์  พรรณโรจน์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยญา  พันธ์ดี
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา