สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขุมมิน
2. เด็กหญิงสุนันทา  คำนัน
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  โนนกอง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กิ่งเดช
3. เด็กหญิงอริสรา  พวงพันธ์
 
1. นางวรรษมน  อารีย์
2. นางพิราพรรณ์  โพธิ์บอน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรตา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อย่างร่มเย็น
3. เด็กหญิงอารญา  สมัครผล
 
1. นางวีรยา  ปุณะปรุง
2. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงมลชนก  ไชยอินทร์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศิริจันทร์
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขบัติ
2. เด็กชายทศพร   พรพันธ์
3. เด็กชายอภิชัย  ต่ำงาม
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  สิงห์ดง
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เก็นมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันสุกใส
3. เด็กชายทศพล  เพียงทอง
4. เด็กชายธวัธชัย  สมภาค
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โยธิกา
6. เด็กชายธีรพล  ชัยชาญ
7. เด็กชายธีรภัทร  สารพันธ์
8. เด็กหญิงนริสรา  สายเพชร
9. เด็กหญิงปภัสสร  ใยหงษ์
10. เด็กหญิงปิยพร  ครุธนอก
11. เด็กชายพัชรพล  คงยศ
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยสินทร์
13. เด็กชายวิไลศักดิ์  แย้มใย
14. เด็กชายศาสดาพงษ์  ทองคำ
15. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งเดข
16. เด็กชายอมรฤทธิ์  สีสอด
17. เด็กชายเกษดา  ดาสันทัด
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงขาว
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทรัพย์มั่น
20. เด็กชายไวยวุฒิ  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายวิรัช  บุญรอง
2. นางสมคิด   สีหนาท
3. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
4. นางวีรยา  ปุณะปรุง
5. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
6. นายสุทัศน์  แซวรัมย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายเพชร
2. เด็กหญิงฑิตยาพร  รัชกุล
3. เด็กหญิงพัชริดา  ร่มโพธิ์
 
1. นางอุทัย  ทับทิม
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปรวีย์  ภู่ต่อยอด
2. เด็กหญิงวรรณภา  พวงเกษ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ไชยอินทร์
 
1. นางอุทัย  ทับทิม
2. นางสมคิด   สีหนาท