สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเสริม
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันสุกใส
 
1. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยสินทร์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  เงินจันทร์
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงภคอร  สืบบุตร
2. เด็กชายสุเมธ  ผาคำ
 
1. นางสาวศรีประพร  ช่างทองคำ