สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.75 เงิน 43 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ิอินทะรีย์
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายธนาดล  นิติธรรม
2. เด็กชายอิสระ  เกตุแจ้
 
1. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
2. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กล้ำกลาง
3. เด็กหญิงสมฤดี  รินลา
4. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
5. เด็กหญิงสุปราณี  สุบัน
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
 
1. นายประมวล  ปัดชา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 23 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวส่อง
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายชัยรัตน์  บัวหุ่ง
2. เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
 
1. นางสุพรรณี  ปัดชา
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์