สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงมาริสา  วิชาดี
 
1. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนนทิยา  บุญสวัสดิ์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนวรันต์  นวนทอง
 
1. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
2. เด็กหญิงอาภาพร  สังวร
 
1. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายชนะชัย  สาสังข์
 
1. นายสุนีย์  จำปี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สอนศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กัณทะพันธ์
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
2. นางสาวจริญา  นรสาร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปาคง
2. เด็กหญิงสุพิณญา   โพธิ์จันทึก
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กชายชนะชัย  สาสังข์
2. เด็กชายพจน์มนตรี  สีหะจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
2. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า