สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงพรสุดา  มาเนตร
 
1. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงมาริสา  วิชาดี
 
1. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนนทิยา  บุญสวัสดิ์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนวรันต์  นวนทอง
 
1. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.75 เงิน 43 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ิอินทะรีย์
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ลาลุน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
2. นางอุทัยวรรณ  บุตรแสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
2. เด็กหญิงอาภาพร  สังวร
 
1. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนสำอาง
 
1. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปาคง
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายธนาดล  นิติธรรม
2. เด็กชายอิสระ  เกตุแจ้
 
1. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
2. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กชายชนะชัย  สาสังข์
 
1. นายสุนีย์  จำปี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สอนศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กัณทะพันธ์
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
2. นางสาวจริญา  นรสาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายกมลธร  สุทาวัน
2. เด็กชายจรัด  คำเสียง
 
1. นางสาวจริญา  นรสาร
2. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อินทะรีย์
2. เด็กหญิงปัญจมา  พิมพ์วงษา
3. เด็กหญิงปิยนุช  ขุนประจง
4. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทาวัน
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
2. นางสาวจริญา  นรสาร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กล้ำกลาง
3. เด็กหญิงสมฤดี  รินลา
4. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
5. เด็กหญิงสุปราณี  สุบัน
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลธร  สุทาวัน
2. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สอนศรี
4. เด็กชายธีรภัทร์  คัญใหญ่
5. เด็กหญิงนวรัตน์  นวนทอง
6. เด็กชายพรพิทักษ์  พันสำโรง
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กล้ำกลาง
8. เด็กชายรัฐพงศ์  ลาลุน
9. เด็กหญิงรินดา  ใจเพียร
10. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ลาลุน
11. เด็กชายศรชัย  พรมดี
12. เด็กชายศิริวัฒน์  หล้าศรี
13. เด็กชายศุภกรณ์  พึ่งเทียน
14. เด็กชายสรชา  ชิณพันธ์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ผาทรง
16. เด็กหญิงสุปราณี  สุบัน
17. เด็กหญิงสุพิณญา  โพธิ์จันทึก
18. เด็กหญิงสุภาวดี  กัณทะพันธ์
19. เด็กชายอิสระ  เกตุแจ้
20. เด็กชายแสนชัย  แจ่มศรี
 
1. นายนายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
3. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
4. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
5. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมาริสา  วิชาดี
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนัชชา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงปภาวี  นกแก้ว
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาดล  นิติธรรม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  นวนทอง
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬารันต์  แสนดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุ่ยภูมี
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  พลพงษ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธสน
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวส่อง
6. เด็กหญิงศิริกานต์  วิชาดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  หล้าศรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คูณสุข
9. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นจันทร์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแสน
2. นายนิยมชัย  ไชยมณ๊
3. นางสาวจริญา  นรสาร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงษ์พีระ  ถาหนองบัว
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
 
1. นายประมวล  ปัดชา
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปาคง
2. เด็กหญิงสุพิณญา   โพธิ์จันทึก
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
 
1. นายประมวล  ปัดชา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 27 1. เด็กชายชัยรัตน์  บัวหุ่ง
 
1. นายประมวล  ปัดชา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายธนากร  กุแก้ว
2. เด็กชายพจน์มนตรี  สีหะจันทร์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธฺิ์  สิทโท
 
1. นายประมวล  ปัดชา
2. นายนรินทร์   แข็งขันธ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 23 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  บัวส่อง
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กชายชนะชัย  สาสังข์
2. เด็กชายพจน์มนตรี  สีหะจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
2. นายฐาปนพงษ์  พิมพ์หล้า
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายชัยรัตน์  บัวหุ่ง
2. เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์เงิน
3. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์  ลาลุน
 
1. นางสุพรรณี  ปัดชา
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงมาริสา  วิชาดี
2. เด็กหญิงสมฤดี  รินลา
3. เด็กหญิงอาภาพร  สังวร
 
1. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
2. นางสุพรรณี  ปัดชา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุ่ยภูมี
3. เด็กหญิงศิริกานต์  วิชาดี
 
1. นางสุพรรณี  ปัดชา
2. นายนรินทร์  แข็งขันธ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คัญใหญ่
2. เด็กชายศรชัย  พรมดี
3. เด็กชายศิริวัฒน์  หล้าศรี
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นายวิญญู  วงศ์สรรพธิสา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายชัยรัตน์  บัวหุ่ง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขุ่ยภูมี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธฺิ์  สิทโท
 
1. นางสุพรรณี  ปัดชา
2. นางวิลาวัณย์  สายสา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายพจน์มนตรี  สีหะจันทร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นางสุพรรณี  ปัดชา
2. นางวิลาวัณย์  สายสา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงรินดา  ใจเพียร
2. เด็กชายศุภกรณ์  พึ่งเทียน
3. เด็กชายสุจิตรา  สาสังข์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  โพธิวัฒน์
2. นางละมัย  นันทะหมุด