สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหมอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงศิรินญา  บุญราช
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.15 เงิน 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดาวเรือง
2. เด็กชายธนากร  ทวีธนวาณิชย์
 
1. นายระบบ  จันทะแจ่ม
2. นายพินิจ  โสภาสพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 21 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ทองดี
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธารนรินทร์  ชินบุตร
2. เด็กชายปวริศ  แสงใส
 
1. นางสาวติยะรัตน์  วุฒิเสลา
2. นายระบบ  จันทะแจ่ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พิลารัตน์
2. เด็กหญิงสิริมาพร  ล้าฟองคำ
 
1. นางสาวติยะรัตน์  วุฒิเสลา
2. นางสาวสุปราณี  สอนอ่อน
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญช่วย
2. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์วัฒน์
 
1. นางสาวติยะรัตน์  วุฒิเสลา
2. นายระบบ  จันทะแจ่ม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กชายณัฏฐกร  มูลไชย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงใส
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสุปราณี  สอนอ่อน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจมา
2. เด็กหญิงจีระนันท์  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงฐิติชญา  พิลารัตน์
4. เด็กหญิงปนัดดา  กับมีผล
5. เด็กหญิงปนัดดา  ทวีธนวาณิชย์
6. เด็กหญิงสิริมาพร  ล้าฟองคำ
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสุปราณี  สอนอ่อน
3. นางสาวติยะรัตน์  วุฒิเสลา
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงลลิตา  ใจมา
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายธนภัทร์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปรัชญารัตน์  มีพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้าฟองคำ
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้าฟองคำ
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์