สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านกระโทก
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤพร  คุณมาศ
2. เด็กหญิงเมตตา  ปิตะสิงห์
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทุนภิรมย์
2. เด็กหญิงฟารุตา  อุดมเดช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทูลภิรมย์
 
1. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว
2. นางยุพา  สินศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กชายปรเมศวร์  บัวบาล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนาถ  บัวบาล
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ใจดี
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
2. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีวัง
 
1. นายอนุวรรตน์  คุณมาศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิรินันท์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลธิดา  คำสุข
2. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  สีหานาม
3. เด็กหญิงจิราภา  มั่นคง
4. เด็กหญิงฉัตรตราภรณ์  เชื้อทอง
5. เด็กหญิงธัญสินี  เยี่ยงอย่าง
6. เด็กหญิงพงษ์ลดา  แพทย์มด
 
1. นางเอื้องทิพย์   พวงยอด
2. นางนงพร  ใสกระจ่าง
3. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เยี่ยงอย่าง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เสียงไสย์
3. เด็กชายสุรชาติ  แพทย์มด
 
1. นายณรงค์  สิทธิจรรยากุล
2. นายอนุวรรตน์  คุณมาศ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ไผ่แผน
2. เด็กหญิงรัตพร  ไผ่แผน
3. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จันทา
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล