สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงวิภาณี  ฝอยทอง
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มังสา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  คำบุ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  พงษ์สีดา
 
1. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.28 เงิน 15 1. เด็กชายปองพล  สังขาว
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เคารพ
 
1. นายภาสกร  อุคำ
2. นางยุพา  สินศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 41 1. เด็กชายภูธเนศ  บัวบาล
2. เด็กหญิงสาวิกา  ผลดี
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  คุณมาศ
2. เด็กหญิงเมตตา  ปิตะสิงห์
 
1. นายสมพร  สินงาม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงชไมพร  ชูศรีโฉม
 
1. นายอนุวรรตน์  คุณมาศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงสายชล  คำมา
 
1. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 42 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาทอง
 
1. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายภููธร  อาจจิตร์
 
1. นางนงพร  ใสกระจ่าง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงเมตตา  ปิตะสิงห์
 
1. นางนงพร  ใสกระจ่าง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาณ๊  ฝอยทอง
 
1. นางนงพร  ใสกระจ่าง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กชายภัคพล  ยอดสาย
3. เด็กชายภูธเนศ  บัวบาล
4. เด็กหญิงละอองดาว  เฟื่องบุญ
5. เด็กชายวชิรวิชญ์  ดีสวน
6. เด็กหญิงอนัญพร  เวียงคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
2. นายพิชิต  วิเศษชาติ
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน
2. เด็กชายอัสนี  สิทธิ์ขุนทด
3. เด็กชายไกรวิชญ์  บาศรี
 
1. นางสาวสุวารี  จังอินทร์
2. นางสาวอินทิพร  ศรียันต์
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงธัญชนก  บาลสันเทียะ
 
1. นางสาวอินทิพร  ศรียันต์