สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศรีสุุดา  การะเกษ
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภูธเนศ  บัวบาล
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงอภิญญา  สีพะนัด
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 26 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาทอง
 
1. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชรินพชร  ศรชัย
2. เด็กหญิงปาลิตา  ตาทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  แต้มงาม
 
1. นางสาวสุวาลี  จังอินทร์
2. นางสาวอินทิพร  ศรียันต์