สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.08 ทอง 7 1. เด็กชายนรุตม์  พันพม่า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขจันทร์
 
1. นางวิไล  ชลุมฟ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พวงบุรี
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นุ่มเนียม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พวงมาลา
4. เด็กชายพลเดช  เมืองจันทร์
5. เด็กชายสุขเกษม  ศรีสุข
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
2. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระทอง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แพทย์เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงจะรุณี  สุขจันทร์
4. เด็กชายธนะรัตน์  กองคำ
5. เด็กหญิงนิธิดา  นามวงค์
 
1. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
2. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาธิณีย์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายกฤษดา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงมณียาพร  บุญทีย์
 
1. นายศุภเวช  ศรปัญญา
2. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วจันทร์
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  นามวงค์
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายสุรชัย  บุญใหญ่
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อุดมสุข
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทาเงิน
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายวิทยา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แปลกจิตร
2. เด็กหญิงรัตนรินทร์  เปรี่ยมจันทร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสงดี
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
2. นางสาวยุพา  ทองคำ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอมลรดา  วันสืบ
3. เด็กหญิงอรุณมาศ  สายคง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
2. นางนวพร  บุญสนอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงมัทนา  เพ็งนาม
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ
 
1. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
2. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  นามวงค์
3. เด็กหญิงอุลัยพร  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทองคำ
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญกะสิทธิ์
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทัศน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสุเมธ  บัวไข
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางมลิวรรณ  เจริญตาม