สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทองคำ
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพรเพชร  วงค์คำใหญ่
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันทอง
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายนครศักดิ์  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขจันทร์
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุระภา
2. เด็กชายสรวิศ  ลักขษร
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางวิไล  ชลุมฟ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนันธวุฒิ  สัมโย
2. เด็กชายพัชรพล  สุขจันทร์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายนครินทร์  พิมสอน
2. เด็กชายภีระศักดิ์  สุขจันทร์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์