สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสายนที  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชนาถ  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทองคำ
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.08 ทอง 7 1. เด็กชายนรุตม์  พันพม่า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขจันทร์
 
1. นางวิไล  ชลุมฟ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พวงบุรี
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นุ่มเนียม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พวงมาลา
4. เด็กชายพลเดช  เมืองจันทร์
5. เด็กชายสุขเกษม  ศรีสุข
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
2. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระทอง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แพทย์เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงจะรุณี  สุขจันทร์
4. เด็กชายธนะรัตน์  กองคำ
5. เด็กหญิงนิธิดา  นามวงค์
 
1. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
2. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาธิณีย์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายกฤษดา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงมณียาพร  บุญทีย์
 
1. นายศุภเวช  ศรปัญญา
2. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วจันทร์
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เนตนัดตา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  มุลิวัลย์
 
1. นายศุภเวช  ศรปัญญา
2. นางมณีรัตนา  มั่นยืน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงพรเพชร  วงค์คำใหญ่
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันทอง
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  นามวงค์
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายสุรชัย  บุญใหญ่
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อุดมสุข
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทาเงิน
 
1. นายประดิษฐ์  สระทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุริโย  สุขจันทร์
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  องอาจ
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายนครศักดิ์  รัตนะ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขจันทร์
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงวิชุดา   สระทอง
 
1. นางอำพวรรณ   ศรีวิพันธุ์
2. นางวราภรณ์  ใจเป็น
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพิรมณ์  ห้องแซง
 
1. นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายวิทยา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุระภา
2. เด็กชายสรวิศ  ลักขษร
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางวิไล  ชลุมฟ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนันธวุฒิ  สัมโย
2. เด็กชายพัชรพล  สุขจันทร์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายนครินทร์  พิมสอน
2. เด็กชายภีระศักดิ์  สุขจันทร์
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แปลกจิตร
2. เด็กหญิงรัตนรินทร์  เปรี่ยมจันทร์
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสงดี
 
1. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
2. นางสาวยุพา  ทองคำ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอมลรดา  วันสืบ
3. เด็กหญิงอรุณมาศ  สายคง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
2. นางนวพร  บุญสนอง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงมัทนา  เพ็งนาม
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองคำ
 
1. นายสุทธิพงค์  เที่ยงธรรม
2. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  นามวงค์
3. เด็กหญิงอุลัยพร  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวยุพา  ทองคำ
2. นางสาวนพรัตน์  สายสมบัติ
 
31 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญกะสิทธิ์
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทัศน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสุเมธ  บัวไข
 
1. นายอาทิเทพ  สิงหาภู
2. นางมลิวรรณ  เจริญตาม